LEGISLATIE EUROPEANA

FORMULARE STANDARD

Regulamentele instituţiilor europene se aplicã în Statele Membre ca atare, fãrã transpunere prealabilã în legislaţia nationalã.
Traducerea acestor Regulamente a fost realizatã de I.E.R.

Regulamentul (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului (Text cu relevanţã pentru SEE).


Descarcă Regulamentul nr. 1564/2005 - varianta tradusă în limba română


CPV

Regulamentele instituţiilor europene se aplică în Statele Membre ca atare, fără transpunere prealabilă în legislaţia natională. Traducerea acestor Regulamente a fost realizată de I.E.R.

Regulamentul (CE) nr. 2151/2003 al COMISIEI din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul Comun al achizitiilor publice (CPV)

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul Comun al achizitiilor publice (CPV)


Directiva 92/13/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene din 25 februarie 1992

privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor.

DIRECTIVA 92/13/CEE - text integral

Directiva 89/665/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene din 21 decembrie 1989

privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări.

Directiva 89/665/CEE - text integral

Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 31 martie 2004

privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii

DIRECTIVA 2004/18/CE - text integral

Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 31 martie 2004

de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

DIRECTIVA 2004/17/CE - text integral

 

sus

Google